Historik och mål

Rasen kom till Sverige redan 1978 och blev registrerad under namnet ”Estrela Mountain Dog”. 1996 ändrade Svenska Kennelklubbens Standardkommitté rasnamnet till ”Cão da Serra da Estrela”, vilket är ursprungslandets namn på rasen. Den första föreningen bildades 1984. Ur föreningssammanhang har således SCSE-Föreningen med föregångare att se tillbaka på mer än tjugo års verksamhet.

Den nuvarande föreningen bildades 1997-03-02 i Jönköping genom sammanslagning av två föreningar. Föreningen upptogs som interimistisk medlem i SSD 1997. Då SSD upplöstes under 1999 -2000 och en ny specialklubb Svenska Bergs- och Herdehundsklubben ”SBHK” bildats, som en av flera specialklubbar efter SSD kom SCSE-Föreningen att hamna under dess paraply.

SCSE-Föreningen är en liten föreningen där medlemsantalet fortfarande ligger under 100 strecket  Det totala antalet Estrela i Sverige beräknas ej överstiga 250 st.

SCSE-Föreningens har som målsättning att:

  • Väcka intresse för och främja avel av mentalt, fysiskt sunda, arbetsmässigt och exteriört fullgoda hundar.
  • Bevara rasens specifika egenskaper och verka för dess utveckling.
  • Informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
  • Bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet
  • Skapa och vidhålla goda relationer mellan omvärlden, hundägaren och hundägandet.

SCSE-Föreningen har genom sitt mångåriga arbete och verkan för rasens fortlevnad utanför dess hemland, erhållit utmärkelser från båda de Portugisiska föreningarna; Liga dos Criadores e Amigos do Cão da Serra da Estrela ”LICRASE” och Associação Portuguesa do Cão da Serra da Estrela ”A.P.C.S.E”.

priser